ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนวัดดอนยอก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ.2477   โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล

ประจำตำบลท่าทราย 3 (วัดดอนยอ)  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดดอนยอเป็นสถานที่เล่าเรียน มีนายกิมไล้ 
แก้วเนตร เป็นครูใหญ่คนแรก
               จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  
298  คน
               มีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น   20  คน
               ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งสิ้น   4  หลัง  และอาคารไม้  จำนวน  2  หลัง  ซึ่งมีสภาพชำรุดไม่สามารถ
ใช้การได้  และในปี  2559  โรงเรียนได้ทำเรื่องขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ป 1 ข   จำนวน  1  หลัง  โดยนำวัสดุ
ที่ได้จากการ
รื้ออาคารเรียนมาปรับปรุงอาคารหลังที่เหลือ  เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารจริยธรรม  ซึ่งคุณกนกศักดิ์ และคุณสุดา บุญกลิ่นได้บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยอาคารดังกล่าวจะแบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ  ส่วนแรกเป็นการจัดเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยรวบรวมเรื่องราวและ
พระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ท่านมาจัดไว้ในอาคาร  เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้  ส่วนที่  2  เป็นห้อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะรวบรวมเครื่องใช้ของคนในสมัยโบราณเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
และส่วนที่  3
จะใช้เป็นห้องจริยธรรม โดยจะนำมาใช้สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนต่อไป