วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาการศึกษา

          “ปญญาโลกสมิปชโชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

วิสัยทัศน์    

          นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง