พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ 

    

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้     
3. ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา


 

เป้าหมายหลัก  


1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน