ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานงบประมาณ
แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 3074
ใบเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 3656
แบบฟอร์มการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 3703
แบบบันทึกทะเบียนคุมต่าง ๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.63 KB 3679
บริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 3638
แบบสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 5929
แบบบันทึกการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล.๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.57 KB 5926
แผนปฏิบัติการประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.81 KB 5923
บริหารงานวิชาการ
ปพ.๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 1117
แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.5 KB 3754
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 3630
คำร้องลาออกจากโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.9 KB 3639
ใบ ปพ.๕ มัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3630
ใบ ปพ.๕ ประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 3642
แบบคำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.88 KB 3636
แบบฟอร์ม Script Word Document ขนาดไฟล์ 12.45 KB 3630
แบบบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 16.17 KB 3636
แบบคำร้องขอเอกสารทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.57 KB 3630
คู่มือวิชาการ 3635
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.36 KB 3631
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 5918
หลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.05 KB 5917
บริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครู ไม่มีวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 24.27 KB 2972
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 24.81 KB 3634
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.22 KB 3650
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 3636
แบบรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 3631
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 23.15 KB 3630
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 3637
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.4 KB 3633
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.94 KB 3635
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.93 KB 3636
แบบรายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 495 KB 3639