ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานงบประมาณ
แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 3213
ใบเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 3719
แบบฟอร์มการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 3827
แบบบันทึกทะเบียนคุมต่าง ๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.63 KB 3794
บริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 3662
แบบสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 5940
แบบบันทึกการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน (ดล.๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.57 KB 5945
แผนปฏิบัติการประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.81 KB 5930
บริหารงานวิชาการ
ปพ.๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 1120
แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 349.5 KB 3878
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 3649
คำร้องลาออกจากโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.9 KB 3643
ใบ ปพ.๕ มัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3634
ใบ ปพ.๕ ประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 3653
แบบคำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.88 KB 3642
แบบฟอร์ม Script Word Document ขนาดไฟล์ 12.45 KB 3646
แบบบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 16.17 KB 3647
แบบคำร้องขอเอกสารทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.57 KB 3636
คู่มือวิชาการ 3650
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.36 KB 3640
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 5925
หลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.05 KB 5931
บริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครู ไม่มีวิทยะฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 24.27 KB 2979
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 24.81 KB 3636
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.22 KB 3658
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 3649
แบบรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 3646
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 23.15 KB 3635
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 3643
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.4 KB 3639
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.94 KB 3641
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.93 KB 3640
แบบรายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 495 KB 3660