ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รตนพร พนมพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :