สารประชาสัมพันธ์
18
ทำบุญปิดทองพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
17
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
15
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นอนุบาล 3
7
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นอนุบาล 2
“Supervision, Follow Up on Preparing for School Opening”
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน
Teachers and Education Personnel Meeting
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
The host prayed for the funeral of Mrs. Champa Juancharoen.
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่จำปา จวนเจริญ