ผลงานโรงเรียน
ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทหน่วยงาน
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
รางวัลโครงการโรงเรียนสุจริต
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านที่ ๕ จัดการดีสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
โรงเรียนปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 64
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปี 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ปี 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64