กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิมลพรรณ พวงยานี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวหทัยรัตน์ พานทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางชยาภรณ์ พานนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3