กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรีภรณ์ มณีเล็ก
ครู คศ.1

นางวะยุรา กุลทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

กษมา สมฤดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6