กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิภาภรณ์ ดีเส็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3