กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุลีมาศ บุญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรุ่งทิพย์ ถนอมศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นาย พชรพล บุญอินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1