ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ต้นแบบนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้ม
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2566,11:05   อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิตรา ชะวิงรัมย์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:45   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงยุพาพร จรบุรมย์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:38   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กชายริน เลือน
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:33   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูภูมิ อายุโย
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:33   อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปุญญพัฒน์ อุปปรา
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:32   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภกฤต สอนทอง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:20   อ่าน 62 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงศกร จงใจเทศ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:19   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จันทร์เทศ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:15   อ่าน 60 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวัฒน์ เจริญกุล
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:13   อ่าน 53 ครั้ง